เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
แพทย์, พยาบาล, เภสัช
พยาบาลวิชาชีพ ER,WARD ,OPD ,OR,ห้องคลอด Cath Lab, ICU , N-ICU , CCU,วิสัญญี,พยาบาลคัดกรอง ( รพ.จุฬารัตน์ 3,9,11,1,ชลเวช,(จุฬารัตน์ 304 ปราจีน)ระยอง ด่วน)
- ให้คำแนะนำญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความเห็นแพทย์ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักตามวิชา และปรึกษาแพทย์เมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ - ให้การรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์
24 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
ผู้จัดการคลินิก
- วางแผนงาน บริหารและจัดระบบการทำงานของหน่วยบริการ - บริหารดูแลควบคุมคลินิกให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดการและบริหารทีมงานในคลินิกให้ปฎิบัติตามที่บริษัทกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด - ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และแผนกส่วนงานที่เกียวข้อง ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม - ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงาน - เป็นที่ปรึกษา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการ - จัดทำระ
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
- รับผิดชอบงานพยาบาลนอกเวลา - ดูแลให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อยในช่วงนอกเวลา(กลางคืน และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - จัดสรรอัตรากำลังคนในแต่ละแผนกให้เหมาะสม - ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ
- ติดต่อประสานงาน รับ-ส่งต่อผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ขออนุมัติผ่าตัดผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา - ออกใบส่งตัวไป รพ.ส่งต่อสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ให้คำแนะนำกับญาติและผู้ป่วยเรื่องสิทธิการรักษา / ค่า compayment - ออกบส่งตัวทำการตรวจพิเศษสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีส่งตัวผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม ทำหัตถการพิเศษ - ลงบันทึกเหตุผลใบส่งตัวทุก
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยทันตแพทย์
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร - คอยช่วยเหลือทันตแพทย์ในการตรวจรักษาผู้รับบริการเกี่ยวกับฟันและช่องปาก - รวบรวมสถิติรายงานของหน่วยงานประจำเดือน ประจำปี - จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่พร้อมในการปฏิบัติงาน - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมในการปฏิบัติงานเสมอ - เบิกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในแผนกทันตกรรม - ล้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแผนกทันตกรรม
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด)
-ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด -ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวร/หัวหน้าทีม/สมาชิกทีม ตามที่ได้รับหมอบหมาย -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด -ช่วยแพทย์ในแผนกหอผู้ป่วยทำหัตถการด้วยความสะอาดรวดเร็ว โดยยึดหลักAseptic Techniqueอย่างเคร่งครัด -เช็คยา รถEmergency Ambulanceและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเวร -บันทึกและรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้หัวหน้าหอผู้ป่วย/ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลทราบ -ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด)
- ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกห้องผ่าตัด - วางแผน มอบหมายงาน บุคลากรในทีมที่รับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ - ประสานงานกับแพทย์ผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ - แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด - จัดเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดหรือทำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง - ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด อำนวยการผ่าตัด และ ส่งเครื่องมื
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (งานผู้ป่วย ICU)
- ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกหอผู้ป่วยหนัก - ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวร/หัวหน้าทีม/Med nurseตามที่ได้รับหมอบหมาย - แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแผนกหอICU - ช่วยแพทย์ในแผนกหอผู้ป่วยทำหัตถการด้วยความสะอาดรวดเร็ว โดยยึดหลักAseptic Techniqueอย่างเคร่งครัด - เช็คยา รถEmergencyและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเวร - ช่วยกำกับดูแลความสะอาดอุปกรณ์ และ จัดสิ่งแวดล้อมภายในแผนกให้สะอาด เป็นระเบียบ
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
- ลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า และ ใหม่ - จัดทำประวัติผู้ป่วย - ทำหน้าที่ติดต่อสอบถาม - ตรวจสอบสิทธิผู้มารับบริการ - ผู้ป่วยใหม่ จัดทำประวัติตามข้อมูลที่สอบถามกับผู้ป่วยโดยละเอียด แล้วทำการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ - ผู้ป่วยเก่า ให้ค้นหาประวัติในคอมพิวเตอร์ - ส่งแฟ้มประวัติผู้ป่วยใหม่และ OPD Card แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉิน - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
24 พฤศจิกายน 2560
ผู้ช่วยแพทย์ ประจำสาขาอุดร ด่วนมาก!!!
จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ต่างๆในห้องแพทย์เสริมความงามให้แพทย์ เช็คสต๊อกห้องแพทย์ และตรวจสอบค่ามือแพทย์
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 633 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 64 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560