เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ประจำ
- เลี้ยงดูเด็ก - วันหยุดประจำ เดือนละ 4 วัน ***สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งนี้*** +++ มีเงินบำนาญเกษียณอายุ, มีที่พัก และอาหาร 3 มื้อ, มีวันหยุดประจำเดือน และวันหยุดประจำปี, เงินเดือนๆ ที่ 13 +++ฯ
21 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม (Face to Face Fundraiser) (สัญญาจ้างรายปี)
1. ระดมทุนภาคสนาม เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯและขอรับบริจาค 2. ทำงานเป็นทีมย่อย ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน แหล่งชุมชน ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 3. สำนักงานโครงการตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า สถานีอนุสาวรีย์ฯ
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายระดมทุน ((Head of lndividual Giving))
1. วางแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการจัดหาทุนผ่านการตลาดตรง อาทิ การส่งจดหมายตรง การระดมทุนภาคสนาม การโทรศัพท์ เป็นต้น 2. รับผิดชอบในด้านการติดตามและวิเคราะห์ฐานข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการตลาดในการเพิ่มฐานผู้บริจาครายย่อยให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ 3. รับผิดชอบเรื่องการวิจัยทางการตลาด สถิติและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนผ่านการตลาด
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริจาคผ่านโทรศัพท์ (Donor Servicing coordinator)
1. รับผิดชอบงานด้านการรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริจาคผ่านงานโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานฐานข้อมูลผู้บริจาคในการป้อนข้อมูล แก้ไข จัดพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้อง และการเรียกดูข้อมูลทั้งผู้บริจาคใหม่และผู้บริจาคปัจจุบัน
21 มีนาคม 2561
นักสังคมสงเคราะห์
1.สร้างเครือข่ายการทำงานด้านเด็ก(Advocacy) 2.จัดทำบันทึกแผนพัฒนาการของเด็ก 3.ติดต่อประสานงานการขอรับเงินอุดหนุนภาครัฐ 4.รับผิดชอบงานพัฒนาศักยภาพเด็กด้านวิชาการ 5.ให้คำปรึกษาแก่แม่และเด็กในเรื่องของการพัฒนาเด็ก 6.จัดทำรายงานประจำเดือน/ปี และ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่การตลาดผู้บริจาคสำคัญ/หน่วยงาน (Key Account Fundraiser)
รับผิดชอบการระดมทุนกับผู้บริจาคสำคัญ (Key Account) ที่เป็นบุคคลหรือองค์กร โดยการวางแผนการทำงานและติดตามผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับดำเนินการรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริจาคกลุ่มดังกล่าว รวมถึงการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Head of Human Resources and Organization Development
Responsible for overall of HR Function ie: Recruitment, Administration, Training. Career path, talent, and other development
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เลขานุการ
1.ประสานงาน,จัดตารางนัดหมาย,เตรียมเอกสาร/บันทึกการประชุม 2.ติดต่อกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
21 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่โปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กฯ
- ติดตาม กำกับดูแลงานการศึกษาของเด็กและเยาวชน รวมถึงการมีงานทำของเด็กและเยาวชน - ศึกษาพฤติกรรมเด็ก ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก - แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ - ให้คำแนะนำแก่แม่ และเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ - ติดตามและอัพเดทฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถ / ช่างซ่อมบำรุง
- ขับรถผู้บริหาร - ดูแลและรักษารถ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ระดมทุนผ่านโทรศัพท์
- ติดต่อผู้บริจาคผ่านทางโทรศัพท์ - จัดทำรายงานประจำวัน (ผลงานที่ได้ในแต่ละวัน)
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Finance Director
1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี 2. จัดการและดูแลการดำเนินงานประจำวัน 3. ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานหรืองบการเงิน 4.ประสานงานและการตรวจสอบประจำปี 5. บรรลุวัตถุประสงค์ทางการบัญชีการเงิน
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Senior of Human Resources and Organiztion Development
Responsible for overall of HR function with HR Director ; Recruitment, Payroll, Training and Development, Performance Management Career Path , and Other administrative work.
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกการตลาดออนไลน์ (Head of Digital Marketing)
การวางแผน พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดการระดมทุนผ่านการตลาดออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมลและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประสานงานกับสำนักงานภูมิภาคในต่างประเทศเรื่องเทคนิคการระดมทุนออนไลน์ พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จัดทำขึ้น
21 มีนาคม 2561
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560