เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์ จังหวัด เชียงราย
แก้ไขปัญหาของงาน สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ ได้ดีดังเดิม มีความสามารถบริหารการจัดการ และ ประสานงานกับ หน่วยงานได้เป็นอย่างดี ทำงาน แก้ไข ระบบ ที่มีปัญหา ให้ได้ดีดังเดิม
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
นักศึกษาฝึกงานทางด้านบัญชี
งานเกี่ยวกับบัญชี ตรวจสอบ ระบบภาษี การจัดทำเอกสาร การเรียนรู้งาน ทั้งระบบบัญชี และตรวจสอบบัญชีในระบบโปรแกรม บัญชี ช่วยเหลืองาน ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์ จังหวัด เชียงราย
สามารถ แก้ไขคอมพิวเตอร์ อัพเดทโปรแกรม SOFTWARE ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถ ของผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ
จัดทำ และรวบรวมรายละเอียดของโครงการ หาข้อมูลจาก SUPPLIER เพื่อนำข้อมูลมาประมาณราคาในการ พิจารณาการจัดซื้อ จัดทำใบเสนอราคา และค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ จัดทำและตรวจสอบใบเสนอราคา และตรวจ งานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาจ้าง จัดทำและสรุปค่าใช้จ่ายจริง แต่ละโครงการ รวมไปถึงติดตามเอกสารให้ กับส่วนงานทีเกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและธนาคาร จัดทำหนังสอืส่งงาน หนังสอขอเช้าพื้นที่ในการทำงาน ขอ หนังสือ รับรองการทำงาน กับบริษัทที่ทำงานจบไปแล้ว
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 1XXXX
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการประมูลงาน(พิเศษ)
จัดทำเอกสารสำคัญของบริษัท เพื่อประกอบการประมูลงานและการขาย ทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อซื้อซองประกวดราคา เตรียมเอกสารพร้อมใบ CHECK LIST เพื่อตรวจสอบเอกสาร สำหรับใช้ยื่นซอง ของบริษํทและ เตรียมตัวอย่างสินค้า ในกรณีที่ TOR ระบุไว้ ทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อยื่นซองประมูล จัดทำหนังสือมอบอำนาจในสัญญาจ้าง เมือ่ได้คู่ฉบับมาเก็บเข้าตู้สัญญาไว้ จัดทำหนังสือขออนุญาติเข้าทำงาน ทำหนังสือส่งมอบงาน เมือ่วานเสร็จสิ้นแล้ว จัดทำหนังสือ ขอใบรับรองผลงาน ส่งพร้อมกับเก็บใบเสร็จรับเงิน จัดทำเอกสารประกอบการประมูล สัญญาซื้อ
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 1XXXX
ครูสอนภาษาจีน พาร์ททาร์ม
ณสมบัติ 1.เพศหญิง อายุ 23- 35 ปี 2.ระดับปริญญาตรี 3.มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน 4.รักการสอน รักเด็ก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 5.มีประสบการณ์ การสอนภาษาจีน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารที่ใช้ -สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -รูปถ่าย+ใบแสดงผลการเรียน -สำเนาวุฒิการศึกษา -ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)strong text สามารถ สอน ในการ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามชั่วโมงการเรียน หรือเป็นคอรส์
เจ้าหน้าที่โครงการ PROJECT IT ประจำจังหวัดพิษณุโลก
วางแผนงานขาย บริหารยอดขาย กลุ่มลูกค้า IT PROJECT กลุ่มลูกค้า IT SOLUTION ของบริษัท แนะ นำ COMPLI SPEC IT จัดทำ และรักษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ติดตามวิเคราะห์ สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ประสานกับทีมงานขายประจำ OFFICE และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานยอดขาย และรายงานสรุปยอดขาย ACTION PLAN แก่หัวหน้า
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 1XXXX
พนักงานการตลาดออนไลน์
Content เพื่อลง Facebook Fanpage 2 เพจ ซึ่งต้องลงทุกวัน เขียน Content เองหาข้อมูลเอง บางวันก็ต้องมีรูป Infographic ซึ่งเราก็เป็นคนออกแบบเองอีกนั่นแหละค่ะ - คิดแคมเปญโปรโมทสินค้าลง Facebook - ออกแบบ Cover Facebook Fanpage (รูปเฮดเฟสบุค) - ออกแบบรูปงานเทศกาลวันสำคัญต่างๆ เพื่อใช้ลง FB, Twitter,IG - เขียน Content เพื่อลง IG , Twitter โพสเองทำไรเองหมด - วาง Sitemap เว็บไซต์ กำลังมีแผนจะปรับปรุงเว็บไซต์เดิมค่ะ - ตัดต่อ VDO ลง Youtube - ออกแบบ Online Marketing Plan ว่าจะซื้อโฆษณาตรงไห
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
พัฒนาและจัดทำสื่อสำหรับออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Instagram, ads, Google banner, Email template, SMS, Key visual, LINE พัฒนาและจัดทำสื่อสำหรับออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์ ปรับปรุงแก้ไข website ของบริษัท ฯ หรือแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบและจัดทำแผ่นพับ โบรชัวร์ แคตตาล็อก นามบัตรหรือสื่อโฆษณาอื่น ๆ ออกแบบและจัดทำวิดีดอ คอนเท้นต่าง ๆ เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ ถ่ายภาพนิ่งในงานต่าง ๆ มีพื้นฐานในการตัดต่อหรือแก้ไขภาพ ประสานงานกับทีมงานผลิตสื่อจากภายนอก เพื่อร่วมนำเสนอความคิดและดำเนิน
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 1XXXX-
พนักงาน การขาย การตลาด จังหวัดลำปาง
วางแผนการตลาด เพื่อกำหนด แนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย พบปะลูกค้าและให้คำปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ความต้อง การของลูกค้า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก ดำเนิการตลาด เพื่อขยาย พื้นที่ขายให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร ติดต่อประสานงานภาครัฐกับเอกชน ดูแลรับผิดชอบ ลูกค้าในจังหวัดลำปาง
20 กันยายน 2561
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 1xxxx
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17949 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 1795 »


โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560