คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคสื่อการสอน

อัตรา : 1

เงินเดือน : เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุม ตรวจสอบ เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สตูดิโอถ่ายภาพ เครื่องมือ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์และ โสตทัศนูปกรณ์ของหลักสูตรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.ให้คำปรึกษาและช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ เครื่องพิมพ์และการดูแลรักษาสถานที่
3.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และโสตทัศนูปกรณ์ เบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ หรือประสานงานให้ผู้เชี่ยวชาญให้เข้าตรวจสอบหรือแก้ไข
4.ช่วยถ่ายและบันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์
5.บันทึก จัดเก็บภาพถ่าย วิดีทัศน์ เข้าสู่ระบบของหน่วยงาน
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8.งานจัดหาคุรุภัณฑ์
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถติดต่อสื่อสารกับนิสิตและอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีสาขาการออกแบบ ,การถ่ายภาพ,โทรทัศน์, วิทยุกระจายเสียง,คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน คิดเชิงบวกเสมอ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง โดยเฉพาะโปรแกรม Word , Excel

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำเอกสารต่างๆในสำนักงาน
2.รับผิดชอบงานเอกสารรับเข้า-ส่งออก
3.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน คิดเชิงบวกเสมอ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง โดยเฉพาะโปรแกรม Word , Excel

วิธีการรับสมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 022184490
แฟกซ์ : 022184492

ติดต่อ : คุณสรัญกร ผลประเสริฐ

http://www.commde.com