สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าเป็นข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า…

นักพัฒนาระบบราชการ

อัตรา : 50 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รายละเอียดของงาน
การรับสมัครบุคคลและข้าราชการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าเป็นข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 60 ถึงวันที่ 12 ม.ค. 61
คุณสมบัติจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี และ จบปริญญาเอก อายุ
ไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61 โดยจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติราชการภายใต้การสอนงานของปลัดกระทรวง อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารภาคเอกชน เป็นระยะเวลารวม 22 เดือน ก่อนที่จะเลือกไปปฏิบัติราชการยังกระทรวง กรมต่าง ๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 0 2356 9999 ต่อ 8842, 8928, 8825 และ 9937 หรือ www.opdc.go.th หรือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 02 141 9015 – 18 www.igpthai.org , www.facebook.com/psedthai สมัครออนไลน์ได้ที่ https://opdc.thaijobjob.com


สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า…

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • จบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี และ จบปริญญาเอก
  • ไม่จำกัดสาขาวิชา

วิธีการรับสมัครงาน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 0 2356 9999 ต่อ 8842, 8928, 8825 และ 9937 หรือ www.opdc.go.th หรือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 02 141 9015 – 18 www.igpthai.org , www.facebook.com/psedthai
🔻 สมัครออนไลน์ได้ที่ 🔻
https://opdc.thaijobjob.com

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียนติ 80 พรรษา อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 1419017
แฟกซ์ : 02 1439365

ติดต่อ : คุณวรีพร สวาคฆพรรณ

http://www.igpthai.org