บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์การตลาด (Assistant Brand Manager)

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผน ดำเนินการ รวมทั้งสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ การทดสอบแนวความคิด เพื่อกำหนดส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
2.วางแผน ดำเนินการ สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค
3.พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด
4.กำหนดภาพลักษณ์ ตำแหน่ง และจุดขายของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาด
5. สำรวจความเคลื่อนไหวของตลาด คู่แข่ง และความต้องการลูกค้าเพื่อออกสินค้าใหม่
6. สรรหาบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ ตำแหน่ง และจุดขายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประสานด้านการทดสอบ
7. สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขออนุมัติราคาขาย และ ยืนยันการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการตลาด/บริหารผลิตภัณฑ์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

เจ้าหน้าที่การตลาด (ดูแลด้านกระเช้า)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและจัดทำสินค้าชุดของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ
2.วางแผนและจัดทำสินค้าของที่ระลึกและสินค้าพิเศษต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการตลาด
 • หากสามารถมีความรู้ด้านการจัดกระเช้า หรือประสบการณ์เกี่ยวกับกระเช้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Customer Complain)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
รับเรื่องร้องเรียน (Customer Complaint) เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากลูกค้าทุกช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งเข้าชี้แจ้งกับลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวสินค้าที่วางจำหน่าย เพื่อการเพิ่มยอดขายหรือแก้ไขปัญหาสินค้าโดยในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สื่อสารการตลาด / การตลาด
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการดูแลลูกค้า / สื่อสารการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (On-ground Media / Copy Writer)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและประสานงานด้านส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษทั้งหมด
2.วางแผนและประสานงานเพื่องานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์สินค้าและตราสินค้า โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรนิกส์
3.รวบรวมข้อมูลและรับผิดชอบงานด้าน CMR เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบัตรสมาชิก ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่าย
4.รวบรวมข้อมูลด้านคุณประโยชน์ และความต้องการของตลาด ประกอบจุดขายเพื่อเป็น Copy Writer ตาม Concept ของผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
5.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมงานด้านการอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย
6.ติดตามความเคลื่นไหวสินค้าที่วางจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายหรือแก้ไขปัญหาสินค้า
7.วางแผนการจัดทำ จัดแจก การควบคุมดูแลสต็อค

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา วางแผนสื่อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ เช่น Adobe Photo Shop , Adobe lllustrator
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

เลขานุการผู้บริหาร ( Personal Assistant )

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
๑. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
๑.๑ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
๑.๒ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว
๑.๓ จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
๒. สนับสนุนงานของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
๒.๑ จัดทำและรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบาย และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ช่วยประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ราบรื่น
๒.๓ รับผิดชอบและทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ในโครงการต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในภาพรวม
๓.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้กับภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ)
๓.๑ ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา
๓.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆ
๔. ริเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
๕. อื่นๆ งานที่ผู้จัดการใหญ่มอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา การบริหารจัดการ เลขานุการ
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • มีทักษะการเขียนรายงานการประชุม ร่างจดหมาย วิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการอย่างน้อย 2-4 ปี

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า แนวคิดหลักตามข้อมูลทางการตลาด และกำหนดรูปแบบโดยรวมของสินค้า
2.ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
3.กำหนดรูปแบบ และภาพลักษณ์การตกแต่งร้านดอยคำ และร้านตัวแทนจำหน่าย ให้สอดคล้องกับตำแหน่งของตราสินค้า
4.วิเคราะห์ และตรวจสอบมาตรฐานสื่อส่งเสริมการตลาด ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กร
5.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ออกแบบ / กราฟฟิคดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ตกแต่ง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office / Illustrator / Photoshop / 3D Max ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านวัสดุ งานพิมพ์

เจ้าหน้าที่โมเดิร์นเทรด (ฝ่ายขาย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.ติดต่อเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
2.เสนอสินค้าใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเขตความรับผิดชอบ
3.ติดตามส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ประสานงานบัญชีการเงินด้านเก็บหนี้จากลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้าน sale , support sale
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ค้นหาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอสินค้า ติดตามการส่งสินค้า ตลอดจนการติดตามชำระหนี้จากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี ในด้านการขายต่างประเทศ
 • มีบุคลิกภาพในการให้บริการดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการขายสินค้ากับชาวต่างชาติ
 • เข้าใจการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่และมีรถยนต์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจสาขา (ด้านการสำรวจพื้นที่ และการคัดสรรสินค้า)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.งานด้านการประสานงานต่างๆ
- สัญญาเช่าพื้นที่ สัญญางานออกแบบ และสัญญางานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
- สัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการขายร้านแฟรนไชส์
- ใบขออนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาใหม่
2.งานด้านการสรรหาสินค้าใหม่ (ตามสถานที่เปิดร้านสาขา)
- สรรหา และคัดเลือกสินค้าซื้อมาขายไป (ใหม่) เพื่อนำมาจำหน่ายภายในร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ
- จัดทำรายงานการวิเคราะห์สินค้าซื้อมาขายไป (ใหม่) ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ
3.งานด้านการบริการ
- จัดเตรียมเอกสารการขออนุมัติการลงทุน เพื่อเปิดสาขาใหม่
- จัดทำรายงานยอดขาย ค่าใช้จ่าย และสรุปข้อมูลต่างๆ ของร้าน ประจำเดือน
- จัดทำเอกสารการขอจัดตั้งรหัสสินค้า (เฉพาะสินค้าซื้อมาขายไป)
4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล / การวิเคราะห์การขายและการคัดเลือกสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในร้านสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ E - Commerce

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการตามทิศทาง แผนงาน วิธีการและขั้นตอนการขายสินค้า ให้สอดคล้องกับแผนงานของฝ่ายฯ และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการนำเสนอแนวทาง เทคนิค ช่องทางใหม่ รายการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การประเมินความเคลื่อนไหวยอดขายของแต่ละช่องทางให้เป็นไปตามแผนฯ ร่วมดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ การมีส่วนร่วมในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า ความเชี่ยวชาญการใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ และบริการต่างๆ ใน Internet ( Web board, YouTube, Facebook, Line, Instagram, Ebay, การจองบริการโดยสาร ห้องพัก สั่งซื้อสินค้า เป็นต้น)
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน บุคลิกดี มีทักษะในการพูดและนำเสนอ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรภายนอก

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนการจัดการสื่อสารองค์กร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมกับผู้บังคับบัญชา
2.เขียนบทความ และข่าวประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานข้อมูล คัดเลือก และนำมาเขียนอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.เรียบเรียง นำเสนอโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4.ประสานงานโครงการความร่วมมือต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานประชาสัมพันธ์ ,PR ,PRESS
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • *** คะแนน TOEIC 300 ขึ้นไป ***

เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน (Audit)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ประสานงานหน่วยงานต่างๆในการดำเนินการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่กำหนดไว้ และร่วมกับผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานต่างๆตลอดจนบันทึกข้อมูล หลักฐานที่รวบรวมได้และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี / การเงิน /บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในงานตรวจสอบภายใน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ** มีใบรับรองเกี่ยวกับการอบรมด้านบัญชีและการเงิน **

ผู้จัดการร้านดอยคำ สาขา มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (มีที่พักให้)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

รายละเอียดของงาน
1. ดูแล รับผิดชอบ ติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้าน
3. บริหารจัดการสต๊อกสินค้า
4. ติดตามการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนให้ตรงตามกำหนด
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้จัดการร้าน 2 ปีขึ้นไป ( Restaurant / Coffee Shop / 7-11 )
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขามอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

รายละเอียดของงาน
-ดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร์/เมนูเครื่องดืม
-ดูแลจัดการสต๊อกสินค้า/สั่งซื้อสินค้า
-การจัดการร้าน/วางสินค้า/ความสะอาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

หัวหน้างาน QC (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

รายละเอียดของงาน
1.กำกับดูแลตรวจงานคุณภาพปัจจัยการผลิต
2.กำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพในห้องประฎิบัติงานเคมี
3.กำกับดุแลงานสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอก
4.กำกับดูแลงานตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านโรงงานผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้างานผลิต (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

รายละเอียดของงาน
1.สั่งการ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานตามกระบวนการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปตามนโยบายระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
2.รับผิดชอบต่อคุณภาพของงานผลิตของพนักงานภายในขอบเขตรับผิดชอบ
3.ควบคุมการใช้ระเบียบปฏิบัติต่างๆ และการบันทึกในแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงอยู่ตลอดเวลา
4.รับผิดชอบการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามข้อกำหนด ติดตามแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคัญบัญชา
6.ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและเหมาะสม
7.ร่วมประชุม/วางแผน/ตรวจติดตามและแก้ไข ระบบGMP , HACCP และระบบอื่นๆ ที่บริษัทประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
8.ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับหลักการ GMP,HACCPและระบบอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
9.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร / วิทยาศาสตร์อาหาร / วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านการผลิต / วิศวกรรม / ควบคุมคุณภาพ ของโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนและวิชาการ (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน)

รายละเอียดของงาน
๑. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับด้านการพัฒนาชุมชน ทั้ง 3 โรงงาน
๒. วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น ของชุมชน ระดับตำบล/กลุ่มเกษตรกร/ ประชุมร่วมผู้บริหารฯ
๓. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในชุมชน/เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษา ตลอดถึงการใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าร่วมทางธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพ
๔. วางแผนการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัว นำเสนองานโครงการต่างๆ กำกับควบคุมและติดตามงานโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงานด้านวัตถุดิบทางการเกษตร ทั้งเรื่องคุณภาพ ปริมาณ และช่วงเวลา
๖. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่องานพัฒนาชุมชน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
๗. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจิตอาสา และปฏิบัติงานตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๘. ควบคุม และกำกับงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP /ISO9001 /ISO14001/ISO50001/GAP ให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
 • ปริญญาโท ในสาขา จิตวิทยาชุมชน การบริหารจัดการ (MBA) การบริหารและกลยุทธ์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านงานพัฒนาชุมชน / งานสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่

หัวหน้างานผลิต (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน)

รายละเอียดของงาน
1.สั่งการ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานตามกระบวนการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปตามนโยบายระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
2.รับผิดชอบต่อคุณภาพของงานผลิตของพนักงานภายในขอบเขตรับผิดชอบ
3.ควบคุมการใช้ระเบียบปฏิบัติต่างๆ และการบันทึกในแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงอยู่ตลอดเวลา
4.รับผิดชอบการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามข้อกำหนด ติดตามแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคัญบัญชา
6.ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและเหมาะสม
7.ร่วมประชุม/วางแผน/ตรวจติดตามและแก้ไข ระบบGMP , HACCP และระบบอื่นๆ ที่บริษัทประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
8.ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับหลักการ GMP,HACCPและระบบอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
9.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร / วิทยาศาสตร์อาหาร / วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านการผลิต / วิศวกรรม / ควบคุมคุณภาพ ของโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน)

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบผลการซ่อมบำรุง รวมทั้งการควบคุมการเดินเครื่องจักรไลน์ Tomato Paste ทั้งไลน์ และควบคุมการใช้พลังงาน และโครงการประหยัดพลังงานของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่า 27-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านไฟฟ้าโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ AutoCad ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (อ่านออก-เขียนได้)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนและประมาณการวัตถุดิบที่จัดเข้าโรงงานให้สอดคล้องกับแผนผลิต
2. ควบคุมดูแลและดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบทั้งในและนอกระบบส่งเสริม ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ
3. ควบคุมและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อมา ให้มีคุณภาพสูงสุดในระหว่างการขนส่ง และการจัดเก็บเพื่อรอการผลิต
4. จัดทำข้อมูลและให้ความรู้แก่เกษตรกร ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับงานรับซื้อวัตถุดิบ (การตลาด,บัญชี)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านงานจัดซื้อผลผลิตเกษตร / การจัดซื้อทั่วไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
1. รับวางบิล / รับ-จ่างเงิน / ตั้งหนี้,ตัดหนี้,เจ้าหนี้ร้านค้า
2. จัดทำเช็คจ่ายเช็ค กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ขาย ใบกำกับภาษีซื้อ ยอดค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชีทั่วไป/บัญชีต้นทุน/การเงิน
 • ถ้ามีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office / SAP Business One จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ กล้านำเสนอ ขยันอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบและประกันคุณภาพ (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการตามแผนงานของหน่วยงาน รับผิดชอบการควบคุมเอกสารและบันทึกในระบบ ประสานงานแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ร่วมดำเนินการตรวจติดตามภายใน (IA) ตรวจความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินค้า ณ คลังสินค้าเช่า สินค้ารับ-คืน หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งจัดเตรียมการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมติดตามงานระบบมาตรฐานต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านระบบการจัดการเอกสาร ISO / การจัดการด้านคุณภาพ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร )

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
1.อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแก่เกษตรกร
2.จัดทำ/ติดตาม สำรวจปัญหาและสถาณ์การด้านการปลูกพืชของเกษตรกร
3.มีความขยัน อดทน เข้ากับคนได้ดี ซื่อสัตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์,ส่งเสริมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี เกี่ยวกับงานส่งเสริมเกษตร/งานพัฒนาเกษตร
 • มีความรู้ด้านพืชและการเกษตรเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ ๓ อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานบริหารบุคคลภายในโรงงานหลวงฯที่ 3 (อ.เต่างอย จ.สกลนคร) ทั้งในเรื่องการประสานงานด้านต่างๆ จากทางสำนักงานใหญ่ อาทิ การสรรหาว่างจ้าง การจัดทำสัญญาจ้างงาน สวัสดิการ การจัดทำสรุปขาด ลา มา สาย และการทำสรุปรายงานประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา รวมถึงการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่และพนักงานภายในโรงงานฯทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 30 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านบริหารงานบุคคล
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ / การบริหารจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยตน์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 4 อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (อ.โนนดินแดง)

รายละเอียดของงาน
1.ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรในสายการผลิตที่ดูแลรับผิดชอบและควบคุม/ติดตามงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
2.ดูแลงานซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ เครื่องจักร ให้ตามหลักคุณภาพมาตราฐานที่กำหนด
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขา เครื่องกล,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครผ่าน JobTH
2.ส่งประวัติมาทาง Email : hr_doikham@outlook.com
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณศศิโสภา) 02-656-6992 ต่อ 317

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-656-6992 ต่อ 317
แฟกซ์ : 02-656-6991

ติดต่อ : คุณศศิโสภา สุวรรณทับ

http://www.doikham.co.th
ดูแผนที่