บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์การตลาด (Assistant Brand Manager)

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผน ดำเนินการ รวมทั้งสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ การทดสอบแนวความคิด เพื่อกำหนดส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
2.วางแผน ดำเนินการ สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค
3.พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด
4.กำหนดภาพลักษณ์ ตำแหน่ง และจุดขายของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาด
5. สำรวจความเคลื่อนไหวของตลาด คู่แข่ง และความต้องการลูกค้าเพื่อออกสินค้าใหม่
6. สรรหาบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ ตำแหน่ง และจุดขายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประสานด้านการทดสอบ
7. สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขออนุมัติราคาขาย และ ยืนยันการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการตลาด/บริหารผลิตภัณฑ์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการตลาด (ดูและผลิตภัณฑ์กระเช้า)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและจัดทำสินค้าชุดของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ
2.วางแผนและจัดทำสินค้าของที่ระลึกและสินค้าพิเศษต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการตลาด
 • หากสามารถมีความรู้ด้านการจัดกระเช้า หรือประสบการณ์เกี่ยวกับกระเช้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ค้นหาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอสินค้า ติดตามการส่งสินค้า ตลอดจนการติดตามชำระหนี้จากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี ในด้านการขายต่างประเทศ
 • มีบุคลิกภาพในการให้บริการดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการขายสินค้ากับชาวต่างชาติ
 • เข้าใจการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่และมีรถยนต์

เจ้าหน้าที่โมเดิร์นเทรด (ฝ่ายขาย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.ติดต่อเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
2.เสนอสินค้าใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเขตความรับผิดชอบ
3.ติดตามส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ประสานงานบัญชีการเงินด้านเก็บหนี้จากลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้าน sale , support sale
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาร้าน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า แนวคิดหลักตามข้อมูลทางการตลาด และกำหนดรูปแบบโดยรวมของสินค้า
2.ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
3.กำหนดรูปแบบ และภาพลักษณ์การตกแต่งร้านดอยคำ และร้านตัวแทนจำหน่าย ให้สอดคล้องกับตำแหน่งของตราสินค้า
4.วิเคราะห์ และตรวจสอบมาตรฐานสื่อส่งเสริมการตลาด ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กร
5.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ออกแบบภายใน / ออกแบบ / กราฟฟิคดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานออกแบบภายใน สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ตกแต่งภายใน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office / Illustrator / Photoshop / 3D Max ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจสาขา ด้านการคัดสรรสินค้า (Merchandise)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
งานด้านการสรรหาสินค้าใหม่ Merchandise (ตามสถานที่เปิดร้านสาขา)
- บริหารผลิตภัณฑ์ เริ่มจากการดูแลจัดวางสินค้าภายในร้าน วิเคราะห์เทรนด์สินค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพื่อสรรหาคัดเลือกสินค้านำมาวางขายในร้านค้า ทั้งส่วนของร้านที่เปิดโดยบริษัทฯเอง และร้านที่เปิดโดยผู้ซื้อกิจการไป (แฟรนไชส์) โดยการติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อนำสินค้ามาขายวางขาย รวมถึงการวิเคราะห์และติดตามยอดขายของสินค้านั้นๆ อีกทั้งยังต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อจัดโปรโมชั่นที่จะนำมาใช้ภายในร้านอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล / การวิเคราะห์การขายและการคัดเลือกสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในร้านสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

เลขานุการผู้บริหาร ( Personal Assistant )

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
๑. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
๑.๑ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
๑.๒ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว
๑.๓ จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
๒. สนับสนุนงานของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
๒.๑ จัดทำและรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบาย และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ช่วยประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ราบรื่น
๒.๓ รับผิดชอบและทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ในโครงการต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในภาพรวม
๓.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้กับภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ)
๓.๑ ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา
๓.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆ
๔. ริเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
๕. อื่นๆ งานที่ผู้จัดการใหญ่มอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา การบริหารจัดการ เลขานุการ
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • มีทักษะการเขียนรายงานการประชุม ร่างจดหมาย วิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการอย่างน้อย 2-4 ปี

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT Support)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1. ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในบริษัท
2. วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์
3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
4. จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (ISO)
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทั้งด้าน Hardware / Software และระบบ Network
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านการติดตั้งคอมพิวเตอร์ / การSupport การใช้งานของ User
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (มีการเดินทางไปเชียงใหม่ / เชียงราย / สกลนคร )

เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน (Audit)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ประสานงานหน่วยงานต่างๆในการดำเนินการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่กำหนดไว้ และร่วมกับผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานต่างๆตลอดจนบันทึกข้อมูล หลักฐานที่รวบรวมได้และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี / การเงิน /บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในงานตรวจสอบภายใน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ** มีใบรับรองเกี่ยวกับการอบรมด้านบัญชีและการเงิน **

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรภายนอก

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนการจัดการสื่อสารองค์กร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมกับผู้บังคับบัญชา
2.เขียนบทความ และข่าวประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานข้อมูล คัดเลือก และนำมาเขียนอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.เรียบเรียง นำเสนอโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4.ประสานงานโครงการความร่วมมือต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานประชาสัมพันธ์ ,PR ,PRESS
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • *** คะแนน TOEIC 300 ขึ้นไป ***

ผู้จัดการร้านดอยคำ สาขา มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (มีที่พักให้)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

รายละเอียดของงาน
1. ดูแล รับผิดชอบ ติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้าน
3. บริหารจัดการสต๊อกสินค้า
4. ติดตามการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนให้ตรงตามกำหนด
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้จัดการร้าน 2 ปีขึ้นไป ( Restaurant / Coffee Shop / 7-11 )
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขามอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

รายละเอียดของงาน
-ดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร์/เมนูเครื่องดืม
-ดูแลจัดการสต๊อกสินค้า/สั่งซื้อสินค้า
-การจัดการร้าน/วางสินค้า/ความสะอาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขาโลตัสหลัก 4

อัตรา : 1

เงินเดือน : เรื่มต้น310บาท/วัน+ค่าล่วงเวลา+ค่าคอมฯ

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขาโลตัสหลักสี่

รายละเอียดของงาน
-ดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร์/เมนูเครื่องดืม
-ดูแลจัดการสต๊อกสินค้า/สั่งซื้อสินค้า
-การจัดการร้าน/วางสินค้า/ความสะอาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการ /งานขาย
 • มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา โลตัสลำลูกกา (คลอง2)

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น9,300บาท+ค่าล่วงเวลา+ค่าคอมฯ

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขาโลตัสลำลูกกา (คลอง2)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 ถึง ปวส.
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขาสัมมากรเพลส รามคำแหง110

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น9,300บาท+ค่าล่วงเวลา+ค่าคอมฯ

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 (ตรงข้าม Golden Place)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

หัวหน้างานผลิต (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

รายละเอียดของงาน
1.สั่งการ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานตามกระบวนการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปตามนโยบายระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
2.รับผิดชอบต่อคุณภาพของงานผลิตของพนักงานภายในขอบเขตรับผิดชอบ
3.ควบคุมการใช้ระเบียบปฏิบัติต่างๆ และการบันทึกในแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงอยู่ตลอดเวลา
4.รับผิดชอบการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามข้อกำหนด ติดตามแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคัญบัญชา
6.ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและเหมาะสม
7.ร่วมประชุม/วางแผน/ตรวจติดตามและแก้ไข ระบบGMP , HACCP และระบบอื่นๆ ที่บริษัทประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
8.ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับหลักการ GMP,HACCPและระบบอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
9.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร / วิทยาศาสตร์อาหาร / วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านการผลิต / วิศวกรรม / ควบคุมคุณภาพ ของโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้างาน QC (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

รายละเอียดของงาน
1.กำกับดูแลตรวจงานคุณภาพปัจจัยการผลิต
2.กำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพในห้องประฎิบัติงานเคมี
3.กำกับดุแลงานสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอก
4.กำกับดูแลงานตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านโรงงานผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนและวิชาการ (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน)

รายละเอียดของงาน
๑. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับด้านการพัฒนาชุมชน ทั้ง 3 โรงงาน
๒. วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น ของชุมชน ระดับตำบล/กลุ่มเกษตรกร/ ประชุมร่วมผู้บริหารฯ
๓. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในชุมชน/เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษา ตลอดถึงการใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าร่วมทางธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพ
๔. วางแผนการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัว นำเสนองานโครงการต่างๆ กำกับควบคุมและติดตามงานโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงานด้านวัตถุดิบทางการเกษตร ทั้งเรื่องคุณภาพ ปริมาณ และช่วงเวลา
๖. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่องานพัฒนาชุมชน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
๗. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจิตอาสา และปฏิบัติงานตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๘. ควบคุม และกำกับงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP /ISO9001 /ISO14001/ISO50001/GAP ให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
 • ปริญญาโท ในสาขา จิตวิทยาชุมชน การบริหารจัดการ (MBA) การบริหารและกลยุทธ์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านงานพัฒนาชุมชน / งานสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (ประจำโรงงานหลวงฯที่ 4 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์)

รายละเอียดของงาน
๑. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับด้านการพัฒนาชุมชน
๒. วางแผนการดำเนินการศึกษา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นภูมิสังคมบ้าน วัด(ศาสนสถาน) โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ระดับหมู่บ้าน ตำบล/กลุ่มเกษตรกร/ ประชุมร่วมผู้บริหารฯ
๓. งานด้านสนับสนุนเชิงวิชาการ พัฒนาเครื่องมืออย่างสร้างสรรค์ ออกแบบกระบวนการ จัดทำโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับบ้าน วัด(ศาสนสถาน) โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ แบบบูรณการ
- วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบวิธีการในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภูมิสังคม
- การจัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ ประชาสัมพันธ์
- ให้บริการเชิงวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ
๔. จัดทำแผน โครงการเพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนาเกษตรและงานส่งเสริมงานเกษตรของโรงงานหลวงฯ
๕. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่องานพัฒนาชุมชน งานชุมชนสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
๖. พัฒนาพนักงานให้มีจิตอาสา และปฏิบัติงานตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๗. สนันสนุนงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP /ISO9001 /ISO14001/ISO50001/GAP ให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน การเป็นผู้นำ การเขียนโครงการอาสา การเข้าค่ายอาสา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน)

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบผลการซ่อมบำรุง รวมทั้งการควบคุมการเดินเครื่องจักรไลน์ Tomato Paste ทั้งไลน์ และควบคุมการใช้พลังงาน และโครงการประหยัดพลังงานของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่า 27-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านไฟฟ้าโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ AutoCad ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (อ่านออก-เขียนได้)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนและประมาณการวัตถุดิบที่จัดเข้าโรงงานให้สอดคล้องกับแผนผลิต
2. ควบคุมดูแลและดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบทั้งในและนอกระบบส่งเสริม ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ
3. ควบคุมและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อมา ให้มีคุณภาพสูงสุดในระหว่างการขนส่ง และการจัดเก็บเพื่อรอการผลิต
4. จัดทำข้อมูลและให้ความรู้แก่เกษตรกร ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับงานรับซื้อวัตถุดิบ (การตลาด,บัญชี)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านงานจัดซื้อผลผลิตเกษตร / การจัดซื้อทั่วไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบและประกันคุณภาพ (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการตามแผนงานของหน่วยงาน รับผิดชอบการควบคุมเอกสารและบันทึกในระบบ ประสานงานแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ร่วมดำเนินการตรวจติดตามภายใน (IA) ตรวจความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินค้า ณ คลังสินค้าเช่า สินค้ารับ-คืน หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งจัดเตรียมการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมติดตามงานระบบมาตรฐานต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านระบบการจัดการเอกสาร ISO / การจัดการด้านคุณภาพ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร )

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
1.อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแก่เกษตรกร
2.จัดทำ/ติดตาม สำรวจปัญหาและสถาณ์การด้านการปลูกพืชของเกษตรกร
3.มีความขยัน อดทน เข้ากับคนได้ดี ซื่อสัตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์,ส่งเสริมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี เกี่ยวกับงานส่งเสริมเกษตร/งานพัฒนาเกษตร
 • มีความรู้ด้านพืชและการเกษตรเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 4 อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (อ.โนนดินแดง)

รายละเอียดของงาน
1.ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรในสายการผลิตที่ดูแลรับผิดชอบและควบคุม/ติดตามงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
2.ดูแลงานซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ เครื่องจักร ให้ตามหลักคุณภาพมาตราฐานที่กำหนด
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขา เครื่องกล,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครผ่าน JobTH
2.ส่งประวัติมาทาง Email : hr_doikham@outlook.com
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณศศิโสภา) 02-656-6992 ต่อ 317

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-656-6992 ต่อ 317
แฟกซ์ : 02-656-6991

ติดต่อ : คุณศศิโสภา สุวรรณทับ

http://www.doikham.co.th
ดูแผนที่